سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 
پژوهشگر 
 
ادامه دارد 
علمی و پژوهشی 
تدریس 
مدرسه امام خميني (ره) 
مدرس 
 
 
 
تدریس 
مركز تحقيقات اديان 
مدرس 
 
 
 
تدریس 
مؤسسه امام خميني 
مدرس 
1376/07/01